www.akhalcikhe.vet.ge
ახალციხის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა


დამტკიცებულია :

კოლეჯის დირექტორის

ბრძანება  # 0310/07/2014 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი“ 

კათედრებისდებულება

 

დებულებაწარმოადგენსშეთანხმებულდოკუმენტს, რომელშიცწარმოდგენილიაკათედრისწევრებისშეხედულებებიიმისშესახებ, როგორიამათიფუნქციებიდამოვალეობები.

დებულებისგარეშეკათედრისწევრთასაქმიანობახშირადუშედეგოა. დებულებისშექმნა  რამოდენიმე  მიზანსემსახურება;

• აახლოებსკათედრისწარმომადგენლებს;

• აძლევსმიმართულებასმუშაობაში, პროფესიულიგზებისდასახვაში;

• ახდენსპასუხისმგებლობისგანაწილებას;

• ახდენსგამოცდილებისგაზიარებისსაშუალებას;

. ახდენს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას(ახლის შედგენა, შეცვლა, გაუქმება);

 

მიმართულებები:

 

• საგნობრივიჯგუფისკოორდინაცია

• გამოცდილებისგაზიარება

• პროფესიულიგანვითარება

• რესურსებისშერჩევადაშეფასება, ღონისძიებებისდაგეგმვა

• ახალიმიდგომები

 

 

1. მასწავლებლებსაქვთპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისიცოდნა

• საფუძვლიანადფლობენსაგანს, რომელსაცასწავლიანდაშეუძლიათმისისწავლებაპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისიმოთხოვნებისშესაბამისად;

• იციან, როგორდაუკავშირონპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისიმოთხოვნებისტუდენტთაშესაძლებლობებსადასაჭიროებებს.

 

2. მასწავლებლებსესმითეროვნულისასწავლოგეგმისარსი

• იცნობენპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისსტრუქტურას

• შეუძლიათსაგნებისინტეგრირებულადსწავლება

 

3. მასწავლებლებიხელსუწყობენსტუდენტების პიროვნულგანვითარებასკეთილდღეობასდათვითდამკვიდრებას

• იციანროგორშეუწყონხელისტუდენტის პიროვნულდასოციალურგანვითარებას. ჩამოუყალიბონგანათლებისეროვნულიმიზნებითდაპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისიუნარ-ჩვევები, აუმაღლონცნობიერებაასაკიდაგანვითარებისსაფეხურისშესაბამისად;

• შეუძლიათსტუდენტებს ჩამოუყალიბონსაკუთარითავისრწმენა, სხვათაშესაძლებლობებისშეფასებისდააღიარებისუნარი;

• შეუძლიათასწავლონსტუდენტებს, როგორისწავლონიოლადდასწრაფად, განუვითაროსწიგნიერებადააზროვნება

 

4.გამოცდილებისგაზიარება

• აქვთუნარიკრიტიკულადშეაფასონთავიანთიდაკოლეგისპრაქტიკულისაქმიანობა, სწავლებისპრაქტიკადაიზრუნონმისგაუმჯობესებაზე;

• მონაწილეობენსხვადასხვაპროფესიულიგანვითარებაღონისძიებებში (კათედრებისმუშაობა, ტრენინგები, საკოლეჯო ქსელები).

• ახდენენშეძენილიცოდნისპრაქტიკულადგამოყენებასდაგამოცდილებისგაზიარებითეხმარებიანკოლეგებსდათავადაცსწავლობენმათგან

 

5. სახელმძღვანელოებისშერჩევა

• სახელმძღვანელოებსირჩევენკათედრაზე, რისთვისაციყენებენ  შერჩევისსხვადასხცა კრიტერიუმებს;

• უზრუნველყოფენკოლეჯის ბიბლიოთეკაშირამდენიმეეგზემპლარისარსებობას, იმისათვის, რომსტუდენტმაშეძლოსშემდეგდავალებისშესრულება;

 

6. პროფესიულივალდებულებადაგანვითარება

• მასწავლებლებიიცნობენსაქ. განათლებისპოლიტიკასდაკონცეფციას, განათლებისრეფორმისმიზნებსდაამოცანებს, აცნობიერებენსაკუთარროლს, ადგილსდაპროფესიულვალდებულებებსმათიგანხორციელებისდროს;

• იცნობენკოლეჯის გარემოს, კოლეჯის დოკუმენტებს ( შინაგანაწესი, ბავშვთაუფლებებისკონვენცია) დააცნობიერებენმასშისაკუთარროლს;

• ზრუნავენკოლეჯი კულტურისგანვითარებაზე, სამოქმედოგეგმისგანხორციელებასადასწავლისხარისხისგაუმჯობესებაზე;

• აცნობიერებენკათედრაზე, კოლეჯშითანამშრომლობისმნიშვნელობას’;

• აცნობიერებენმშობლებისინფორმირებისმნიშვნელობასსტუდენტთააკადემიურიმოსწრებისადაზოგადიგანვითარებისშესახებ;

• ზრუნავენსაკუთარპროფესიულგანათლებაზე

 

7. ახალიმიდგომები

• მასწავლებლებსაქვთუნარიშეადგინონთანმიმდევრული, განვითარებადისასწ. პროგრამები, მიზნობრივადგეგმავენსწავლებისპროცესსშედეგებზეორიენტირებულისწავლებისათვის;

• აქვთსათანადოცოდნადაუნარიდაასაბუთონსაკუთარისწავლებისშინაარსისადასტილისშესაბამისობაპროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსმოთხოვნებისადასტუდენტთასაჭიროებათა;

• მიზნობრივადიციან, როგორგამოიყენონსტუდენტებისმოტივაციისათვისსწავლებისმრავალფეროვანიმეთოდებიდარესურსები;

 

8. საერთოღონისძიებები

• საკუთარიპრაქტიკულიგამოცდილებისგაზიარებისსაფუძველზემოახდინონსტუდენტების მოტივაცია

• სასწ. პროცესისმონიტორინგისათვისერთადდაგეგმონშეფასებისფორმები, აწარმოონჩანაწერები. მშობლებისათვისშედეგებისგასაცნობადშეიმუშაოსშეფასებისგარკვეულიფორმა;

 

კათედრისხელმძღვანელისპორტფოლიოში:

1. მასწავლებლისსტანდარტი;

2. კათედრისსამოქმედოგეგმა;

3. კათედრისდებულება;

4. კათედრაშიშემავალისაგნებისმასწავლებელთა -სილაბუსები;მოდულები;

5. დაგეგმილიღონისძიებების (ღიაგაკვეთილი, პროექტისპრეზენტაცია, სხვა) გრაფიკი

6.ინფორმაციაკათედრისწევრმასწავლებელთამიერორგანიზებულიდაგანხორციელებულიღონისძიებებისშესახებ.

7. კათედრისშეხვედრისამსახველიოქმი.