www.akhalcikhe.vet.ge
ახალციხის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა


დამტკიცებულია სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

,,ოპიზარი“ დირექტორის

2016 წლის 17  სექტემბრის ბრძანება # 101-ით.

 

პროფესიათა ჩამონათვალი და საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე აღწერილობა

 

კ ა ტ ა ლ ო გ ი

 

2016

 

კოლეჯის მოკლე აღწერილობა

ახალციხის #101საშუალო პროფესიული  სასწავლებელი და #122ტექნიკური სასწავლებელი დაარსდა 1977 -1978 წელს, ხოლო   1995  წლიდან- ამ ორი სასწავლებლის ბაზაზე შეიქმნა პროფესიული ლიცეუმი.

2011 წლამდე სასწავლებელმა გაიარა სხვადასხვა ეტაპები და იცვლებოდა სტატუსი  და არსებული სტატუსის მქონე სასწავლებლების ბაზაზე  2011 წლის #68/ნ  06,05,2011წ. ბრძანებით  შეიქმნა პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“.  საზოგადოებრივი  კოლეჯი “ოპიზარი”  შეიქმნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2014 წლის 20 ივნისის # 74/ნ  ბრძანებით,პროფესიული კოლეჯის  ,,ოპიზარი“  ბაზაზე. კოლეჯი მრავალდარგოვანია, რასაც ხელი შეუწყო “საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2013-2017 წ.წ. სახელმწიფო სტრატეგიის” განსაზღვრამ. რამაც თავის მხრივ განსაზღვრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მრავალმხრივი განვითარების პროექტების განხორციელება, რაზედაც დამოკიდებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნა, ხოლო ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე კვალიფიციური მუშახელის მიწოდება.

კოლეჯის მრავალდარგობრიობის საშუალებას იძლევა 2006-2007 წლებში საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სასწავლო კორპუსის რეაბილიტაცია და შესაბამისი აღჭურვა სწავლებისთვის საჭირო ინვენტარითა და დაზგა-დანადგარებით. მიმდინარე და დაგეგმილი პროგრამების სწავლების ხარისხის გარანტიაა ქვეყანაში არსებული პროფესიული სტანდარტი და საგანმანათლებლო პროგრამები, სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მიზანდასახულად ახორციელებს პროფესიული განათლების განვითარების ხელშემწყობ სხვადასხვა სახისა და შინაარსის პროექტებს, მოიზიდავს დონორ საერთაშორისო ორგანიზაციებს.

კოლეჯი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე. ქ. ახალციხეში რუსთაველის #106. ხოლო ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააჩნია 40,1 ჰა სას. სამ. და სათიბი მიწის ნაკვეთი.სამცხე-ჯავახეთში 4303 მოქმედი მცირე და საშ. საწარმოა. (ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომი, ნინოწმინდა, ახალქალაქი) მოსახლეობა შეადგენს  208,888    მათ შორის შრომითი რესურსი 125.000 კაცია. რომელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება რეგიონის მოსახლეობის უმუშევართა რიცხვს მკვეთრად შეამცირებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონში მცხოვრები სომხური მოსახლეობისთვის კოლეჯში არსებულ სპეციალობებზე სწავლება რადგან მათთვის, ვიდრე სახელმწიფო ენის ცოდნა ჯერ კიდევ პრობლემატურია და ურთულებს აკადემიური განათლების მიღებას, შედარებით ადვილად ეუფლება პროფესიული კოლეჯის პრაქტიკულ კომპეტენციებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე   ჩვენი სასწავლებლის არაქართველ სტუდენტ-მსმენელთა კონტიგენტი  25 %-ს შეადგენდა, მსმენელთა საერთო რაოდენობიდან.

კოლეჯისათვის რეგიონში ამჟამინდელი და დაგეგმილი პროექტები დასაქმებისთვის სერიოზულ რესურსს იძლევა. ამდენად საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2013-2017 წ.წ. სახელმწიფო სტრატეგიის გამოწვევის საფუძველზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კოლეჯის ქმედუნარიანობისა და პოტენციალის განვითარებისათვის, მისი საქმიანობის მომავალი წლების სტრატეგიული დაგეგმვა. სადაც განისაზღვრება მისი მისია, ხედვა, ღირებულებები და ყოველწლიური კონკრეტული ქმედებები სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად.

 

 

 

2015 წელს კოლეჯმა განახორციელა    EFQM-ის გზით სრულყოფაზე ორიენტირებულ განვითარებასთან დაკავშირებული განაცხადის წარდგენა  და გახდა შესაბამისი სერტიფიკატის მფლობელი.

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი

“  სთავაზობს საუკეთესო სასწავლო  პირობებს როგორც   საბაზო, ასევე საშუალო განათლების მქონე პირებს.

 

კოლეჯში ხორციელდება  II-III-IV-V  საფეხურის 5  მოდულური, ერთი დუალური და 19      საგნობრივი საგანმანათლებლო    პროფესიული პროგრამები,  რომლთა   დასრულების შემდეგაც კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ შესაბამისი  საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია  და გაიცემა შესაბამისი საფეხურის პროფესიული დიპლომი.

 

 საზოგადოებრივი  კოლეჯის მისიაა :  კოლეჯის მისიაა მოამზადოს პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული პროფესიონალი კადრები, საზოგადოების უზრუნველყოფა მაღალკვალიფიციური, მაღალი ზნეობრივი და მორალური ფასეულობების მქონე ადამიანური რესურსებით, რაც ხელს შეუწყობს დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობას, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და მის წარმატებულ საერთაშორისო ინტეგრაციას.

დაწესებულების მიზანია:რეგიონის  შრომისბაზრის მოთხოვნათა ანალიზის მიხედვით სპეციალისტთა მომზადება რეგიონის სტრუქტურული ერთეულებისათვის. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, მოსამზადებელი პროფესიების შერჩევა ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნათა საფუძველზე, თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების  გავრცელება. მოკლევადიანი პროფესიული განათლების პროგრამებით წარმოებაში დასაქმებულ პირთა მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, თანამშრომლობა სხვა პროფესიულ კოლეჯებთან და დაწესებულებებთან. კოლეჯის ამოცანაა დაამკვიდროს სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, შექმნას უსაფრთხო გარემო, შესძინოს სტუდენტებს საჭირო ცოდნა და უნარები, მუდმივად იზრუნოს პედაგოგების ხარისხობრივ ზრდაზე, იყოს კონკურენტუნარიანი.

მთავარი ფასეულობები

-         აზრის გამოხატვის თავისუფლება

-         პიროვნების დისკრიმინაციის დაუშვებლობა

-         პროფესიონალიზმი

 

 საზოგადოებრივი კოლეჯის  ხედვაა  იყოს ერთერთი ყველაზე დიდი და მძლავრი პროფესიული სასწავლო დაწესებულება საქართველოში, მისი კურსდამთვრებული  გახდეს უპირატესი  არჩევანი მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ხელი  შეეწყოს კურსდამთავრებულთა  მსოფლიო საზოგადოებაში ინტეგრირებას და წარმატებით დამკვიდრებას.

 

კოლეჯის სტრატეგიული სლოგანია: ,,თქვენი წარმატება ჩვენი მისიაა!“

 

 ოგადოებრივი კლეჯის ღ ირებულე ბებ ი ა :  გუნდური სულისკვეთება, მიზანსწრაფვა,

ინოვაცია.

გუნდური სულისკვეთება – მივაღწიოთ განსაკუთრებულ შედეგებს, როგორც ერთიანმა,

შეკრულმა და უკომპრომისო გუნდმა.

მიზანსწრაფვა – ვიყოთ პროაქტიურები,  შედეგზე ორიენტირებულები და მუდმივად მოწოდების სიმაღლეზე.

ინოვაცია – ვიაზროვნოთ არაორდინარულად, მუდმივად ვეცადოთ შევცვალოთ არსებული და წარვადგინოთ ახალი იდეები.

 

 

 

 

შინაარსი:

კოლეჯის მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი პროგრამები: 

 

 1. დურგალი
 2.   ბუღალტერი
 3. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი
 4. მეფილე-მომპირკეთებელი
 5. სტილისტი(ქალი,მამაკაცი)
 6. ელექტრიკოსი
 7. კონდიტერი
 8. შემდუღებელი
 9. ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი
 10. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
 11. მცენერეებისდამამზადებელი(სამკურნალო არომატული)
 12. სარესტორნო საქმის მწარმოებელი
 13. მზარეული
 14. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი
 15. ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო- სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების,ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

 

 1. ავტომობილის ზეინკალი
 2. ფერმერი
 3. ხის მხატვრული დამუშავება
 4. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
 5. თმის სტილისტი სტილისტი                 (მოდულური)
 6. დაბალი ძაბვის  ელექტრიკოსი             (მოდულური)
 7. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი  (მოდულური)
 8.  23.  ინფორმაციული ტექნოლოგიებისმხარდაჭერისსპეციალისტი(მოდულური)
 9. 24.  ბუღალტერი (მოდულური)
 10. 25. მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) (დუალური)

 

 

საგნობრივი პროგრამების შაფასების სისტემა;

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია მხოლოდ  სილაბუსით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც აისახება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #121/ნ 2010წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი.“პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის  დამტკიცების შესახებ“მუხლი 4. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება ამ მუხლის პუნქტით 2 (ა) გათვალისწინებული ერთ–ერთი დადებითი შეფასების მეშვეობით.

შეფასების სისტებით დასაშვებია:

ა) ხუთი სახის დადებითი შეფასება:

ა.ა) (ა) ფრიადი -  მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

ა.ბ) (ბ) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

ა.გ) (გ) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71–80%;

ა.დ) (დ) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61–70%;

ა.ე) (ე) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;

ბ) ორი სახის  უარყოფითი შეფასება:

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასები 41–50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და რომ ეძლევა შესაძლებლობა, ჩააბაროს დამატებითი გამოცდა დამოუკიდებლად მუშაობის შემდეგ;

ბ.ბ) (F) ჩაჭრა 40% ან ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია და მითითებულია 100 ქულაში შუალედური და საბოლოო შეფასების წილი.

დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების ერთჯერადი შეფასება მხოლოდ საბოლოო გამოცდის საფუძველზე. შეფასება უნდა მოიცავდეს:

ა) შუალედურ შეფასებას;

ბ) საბოლოო გამოცდის შეფასებას;

საბოლოო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში გამოცდიდან, სულ მცირე, 10 დღეში პროფესიულ სტუდენტს დამატებითი გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს.

 შეფასების ინსტრუმენტები 

პრაქტიკული უნარების შეფასების ინსტრუმენტები:

 პრაქტიკული სავარჯიშო

 დაკვირვება/ დემონსტრირება

პრეზენტაცია

შემეცნებითი უნარების შეფასების ინსტრუმენტები:

ტესტი

კითხვა-პასუხი

ზეპირი გამოცდა

წერითი ნაშრომი

პრეზენტაცია

 1. შეფასების  კრიტერიუმები   -     შუალედური შეფასებები (მიმდინარე შეფასებება და შუალედური გამოცდები); საბოლოო შეფასება -  დასკვნითიგამოცდა. 

 

 

მოდულური პროგრამების შეფასების სისტემა:

 

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

 

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.

 

დუალურ პროგრამაში პროგრამების შეფასების სისტემა:

კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურებისას.

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებშიც:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება  განათლების და მეცნიერების მინისტროს მიერ  დადგენილი წესით;

გ)  სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.

 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

 

 

 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის  შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.

 

პროგრამები:

1.საგანმანათლებლო პროგრამა: დურგალი  040952

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

დურგლის  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში

60 კრედიტი (1500სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 40% ,24 კრედიტი (600 სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 60%, 36 კრედიტი (900 სთ). 1 კრედიტი ასახავს 25 საათს.

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა-41  კვირა, თეორიული სწავლების ხანგრძლი

ვობაა -32 კვირა, საწარმოო პრაქტიკის-9 კვირა.(მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე-

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო).

2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები

2.1. მინიმალური განათლება

 საბაზო განათლება .

დურგლის მესამ საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის  დურგალი, რომელსაც ექნება ამ სფეროს   საფუძვლების  ძირითადი ფაქტების, პრინციპების და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა და გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ  ნაბიჯებს. შეისწავლოს და შეასრულოს სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით   წინასწარ  განსაზღვრული დავალებები, ძირითადი მეთოდების, ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით.  შეძლოს სადურგლო ნაკეთობების ესკიზებისა დანახაზების შედგენას, გაეცნოს ავეჯის ისტორიას და დიზაინს, სატყეო საქონლის სახეებს და მათ ფიზიკურ- მექანიკურ თვისებებს. გამოიმუშაოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რათა შესძლოს მუშაობა სახელმწიფო ხის დასამუშავებელ საწარმოში, რომელიც დაკავებულია საავეჯო და სამშენებლო  ნაკეთობების წარმოებით, ასევე ნებისმიერ კერძო საწარმოსა  და უცხოურ ფირმებში. შესაძლებელია თვითდასაქმება და ინდივიდუალური მეწარმეობა. გაეცნოს და დაიცავს შრომის  უსაფრთხოების წესებს.

       ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

შედეგი: იცის, რომ პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულებასა და სამუშაო პროცესში კოლეგებთან ურთიერთობაზე. ზედამხედველობს და აკონტროლებს როგორც არასტანდარტული, ასევე სტანდარტული ოპერაციების შესრულებას და ხშირად მათ კომბინირებას. იცის სადურგლო ნაკეთობის ესკიზისა და მარტივი ნახაზის შედგენა. ფლობს პროფესიულ სიტყვათა მარაგს, ავეჯის ისტორიასა და დიზაინს. *შესწავლილი აქვს სატყეო საქონლის სახეები და მათი ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებები. შეუძლია ესკიზებისა და ნახაზების წაკითხვა და გაგება. ხის პროდუქციის დადგენილი ხარისხის განსაზღვრა. მესამე საფეხურის დურგალს პრაქტიკულად უკვე შეუძლია ისეთი სამუშაოების შესრულება, რომელიც მოითხოვს ხის მასალის გაზომვას, ხელის პნევმატური, მექანიკური და ელექტრო იარაღების გამოყენებას მარტივი სადურგლო ნაკეთობის დასამზადებლად. აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, კმაყოფილია საკუთარი ხელით დამზადებული პროდუქციით.

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

  დურგალის  მესამე   საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, რომლის   40%--600 სთ     ეთმობა სასწავლო

  კომპონენტს,  ხოლო 60% -900 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 31 საათს.

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი  III

 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე  საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

4.პროფესიული  პროგრამის მიზნები: 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის  მესამე   საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის აგრარული

ტექნიკის მექანიკოსი,  რომელსაც

 ექნება   ამ  სფეროს საფუძვლების  ცოდნა და გააცნობიერებსმარტივი  და  რთული ამოცანების   შესასრულებლად   

აუცილებელი  ნაბიჯებს.  შეისწავლის

 და შეასრულებს  დამოუკიდებლობით  სტაბილურ გარემოში გარკვეულ,  წინასწარ   განსაზღვრულ   დავალებებს ძირი

თადი მეთოდების, ინსტრუმენტების

 და  მასალების გამოყენებით. შეძლებს შრომის უსაფრთხოების წესების  დაცვას. შეისწავლის  სას/სამ. ტექნიკის დაგეგმ

ვას, შესაბამისი მანქანა-დანადგარების

 შერჩევას.  ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების აგებულებას,  საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო

სამუშაოებს,  შესაბამისი სამუშაოების

აზომვას, აგროქიმიას და ნიადაგმცოდნეობას. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დროს აგრეგატების  დარ

ეგულირებას,

მოძრაობის წესებს. შეძლებს აგრეგატების კვანძებად დაშლას ,   მათ დიაგნოსტირებას და შესაბამისი   სამუშაოების შესრ

ულებას,  ტექნიკურ უზრუნველყოფას

 და ნორმატიული  პარამეტრების მიხედვით კორექტირებას. პირველად სამედიცინო დახმარებას, ტრაქტორის მართვას.

საჭიროა კურსდამთავრებულს გამოუ

მუშავდეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომ გამოიყენოს შემდგომი მუშაობისათვის, რომელიც დასაქმდება აგროკომპანი

ებში, ფერმერულ და გლეხურ მეურ

ნეობებში და სერვის ცენტრებში, სათბურებში, მეცხოველეობის მიმართულების  ფერმებში  და სასაწყობო მეურნეობებში.

შეძლებს :

 • · პირველადი სამედიცინო დახმარებას,
 • · უსაფრთხოების წესების დაცვას,
 • · განახორციელოს აგრარული ტექნიკის ტექნიკური მდგომარეობის ზედაპირული გამოკვლევას,

სამუშაოსათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა

ელემენტებისა და განსაზღვრული ვალდებულებების თანმიმდევრულ შესრულებას.

 • · საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოებს.
 • · შესაბამისი სამუშაოების აზომვას, ნიადაგის შესწავლას, მის მოვლას,
 • · ტრაქტორის მართვას და აგრეგატების დარეგულირებას.
 • · საჭო ირხელსაწყოებისა და იარაღების ხმარებას.

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

  ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 •  
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 იცის: ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების აგებულება, მათი დააგრეგატება, ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები, თავისუფლად  ხმარობს საჭირო ხელსაწყოებსა და იარაღებს, იცის  უსაფრთხოების წესები, საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოები. იცის შესაბამისი სამუშაოების აზომვა, ნიადაგმცოდნეობა,აგროქიმია და ნიადაგმცოდნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დროს  აგრეგატების დარეგულირება, იცის მოძრაობის წესები. შეუძლია: პირველადი სამედიცინო დახმარება, განახორციელოს აგრარული ტექნიკის     ტექნიკური მდგომარეობის ზედაპირული გამოკვლევა, სამუშაოსათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ელემენტებისა და    განსაზღვრული ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება. საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოები. შესაბამისი სამუშაოების აზომვა, ნიადაგის შესწავლა, მისი  მოვლა, ტრაქტორის მართვა და აგრეგატების დარეგულირება.

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა  

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე   საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 70 კრედიტს, რომლის   50%--875  სთ ეთმობა სასწავლო  კომპონენტს,  ხოლო 50% -875 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 44 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 31 საათს.

 

    ბუღალტერი    III  საფეხური 

 

 1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 ბუღალტრის მესამე  საფეხურის   პროფესიული კვალიფიკაცია/ბუღალტერ-მოანგარიშე 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს:

 

ა) შესძინოს სტუდენტს: ეკონომიკური კატეგორიებისა და სამეწარმეო საქმიანობის ცოდნა;ბუღალტრული აღრიცხვის  ცოდნა.

ბ) განუვითაროს სტუდენტს:სამეურნეო ოპერაციის აღქმისა და შეფასების უნარი;სამეურნეო ოპერაციის დოკუმენტირების უნარი;ბუღალტრული დოკუმენტირების დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის უნარი;საბუღალტრო რეგისტრებში სამეურნეო  ოპერაციის ასახვის უნარი;ბუღალტრული ანგარიშების დახურვის უნარი;საცდელი ბალანსის შედგენის უნარი;დანახარჯების კლასიფიკაციის, პერიოდიზაციისა და თვითღირებულების კალკულაციის უნარი;კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამის გამოყენების  უნარ-ჩვევა.ბუღალტრის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს  შეეძლება დასაქმდეს ბიზნესში აქვს სამეურნეო ოპერაციებისა და დოკუმენტაციის ანაგრიშსწორების, ფინანსური ანგარიშგების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშ წარმოების, საგადასახადო სისტემის ზოგადი პრინციპებისა და პროცესების ცოდნა.შეუძლია: შეასრულოს გამოთვლითი სამუშაოები/ ამოცანები კალკულატორის გამოყენებით, ასევე ციფრული  მონაცემების გადატანა და შეყვანა; სამეურნეო ოპერაციების ჩაწერა მარტივი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; მონაცემების შეგროვება, დაჯგუფება და მათი ანალიზი; ფულადი ნაკადების, გაყიდვების და შესყიდვების რეგისტრაცია.

 1. საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ფინანსური ანგარიშგების დაზუსტების საჭიროების შემთხვევაში იძლევა სათანადო ახსნა- განმარტებას; შეუძლია ელექტრონული ცხრილების გამოყენებით დოკუმენტის შექმნა, გამოთვლების ჩატარებისას მათემატიკური და ლოგიკური ფორმულების გამოყენება; შეუძლია უცხოურ ენაზე საბუღალტრო საქმიანობასთან დაკავშირებული ლიტერატურის ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება. ასევე ფლობს უცხოურ ენას საჭირო კომპიუტერული პროგრამებში სამუშაოდ. 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა  

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს (1125 საათი), 49% (525 სთ) ეთმობა სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას,ხოლო 51% (600სთ)- თეორიულ კომპონენტს. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს.

                                                                         ელექტრიკოსი  III

 

 1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ელექტრიკოსის  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

მესამე საფეხურის ელექტრიკოსი შეისწავლოს: ელექტრიკოსის სპეციალობასთან დაკავშირებული შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, შეარჩიოს, დაამონტაჟოს, გამართოს  და შეამოწმოს ელ. დანადგარი, გამტარი სისტემები და აქსესუარები, შეასრულოს ელ. გაყვანილობისათვის საჭირო  სამუშაოები, აღმოაჩინოს და აღმოფხვრას გაუმართაობა. შეისწავლოს საკაბელო ხაზების მოწყობილობები და მონტაჟი. კაბელის გამტარობის შემოწმება ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.  მოახდინოს რესურსების რაციონალური განაწილება. უნდა იცოდეს შრომის ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა გაუწიოს მის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა თანამშრომელს.მესამე საფეხურის ელექტრიკოსმა შეძლოს იმუშაოს: მშენენბლობის, მრეწველობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის სფეროში.  საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ კომპეტენციებს:

      ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების

 

 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • დემონტაჟის განხორციელების
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • მონტაჟის განხორციელების
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას .

 

 1. საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი    

აქვს ელექტროდანადგარების სამონტაჟო,  სარემონტო და საექსპლუატაციო და  პრაქტიკული სამუშაოებისათვის დამახასიათებელი ძირითადი პროცესების თეორიული ცოდნა. აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას შეუძლია ელექტროენერგეტიკული მოწყობილობებისა და დანადგარების ცალკეული დეტალისა და  კვანძის სამონტაჟო და საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულება  დამოუკიდებლად  წინასწარ განსაზღვრული დავალებებით ძირითადი მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მასალების გამოყენებით. იგი ზედამხედველობს და  აკონრტოლებს შრომით ოპერაციებს.შეუძლია ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების და  დანადგარების მონტაჟისა და ექსპლოატაციის დროს წამოჭრილი ლოკალური ტექნიკური პრობლემის გადაწყვეტა დამოუკიდებლად,იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს.

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

ელექტრიკოსის მესამე   საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, რომლის   40%--600 სთ     ეთმობა სასწავლო   კომპონენტს,  ხოლო 60% -900 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 31 საათს.

კონდიტერი  III 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კონდიტერის  მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონდიტერი, რომელსაც ექნება სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა; გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; შეუძლებს  მენიუსა და რეცეპტურის საფუძველზე, სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრისა და ტექნოლოგიური ბარათის გამოყენებით სხვადასხვა სახის პურისა და ფუნთუშეულის, კრემიანი და უკრემო საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება და ორიგინალური გაფორმება, თანამედროვე მანქანა-დანადგარების უსაფრთხო გამოყენება და მოვლა.განუვითარებს შემდეგ კომპეტენციებს:

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლინების და მათი აღმოფხვრის გზების
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების

3.საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი :         

შეუძლია მარტივი დესერტის მენიუს შედგენა ან ამა თუ იმ რესტორნის არსებულ მენიუში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანა; ნაწარმის მოსამზადებლად განსაზღვრავს მასალის ოდენობას და ღირებულებას; მომზადების პროცესში ამოწმებს მზა ნაწარმის ხარისხს, ზომასა და ნორმას; იყენებს თანამედროვე მანქანა-დანადგარებს და ინსტრუმენტებს; აფორმებს ტკბილეულსა და დესერტებს მიზანპლასის კანონების დაცვით; იყენებს შემოქმედებითობას - შეუძლია საკონდიტრო ნაწარმისორიგინალური გაფორმება;საკონდიტრო მასალის მიღება და დაბინავება; აწონვა-გაზომვისშემოწმებების ჩატარება;

მარტივი ხარჯთაღრიცხვის წარმოება ნაწარმის თვითღირებულების გამოთვლა; სამუშაოს მოცულობის,

დროის, ხარჯის, რესურსების და მასალების განსაზღვრა; ცხობისას პროდუქციის ფერის, ტემპერატურისდა ტენიანობის დარეგულირება სასურველი ხარისხის ნაწარმის მისაღებად.უნდა შეძლოს პრობლემის მოგვარების გზების მოძიება;

უნდა შეეძლოს მომხმარებელთა საჩივრების გათვალისწინება და მათი მოთხოვნების შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მოაგვაროს ტექნიკური პრობლემები; უნდა შეეძლოს შესასრულებელ სამუშაოთა პრიორიტეტულობის განსაზღვრა და ხელმძღვანელებთან ერთად გადაწყვეტილებების მიღება;

მცირე ზომის კვების ობიექტებში, სადაც არ არის შეფი, დამოუკიდებლად ან რესტორნის მენეჯერთან ერთად მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება; უნდა გააჩნდეს საკუთარი სამუშაოს ორგანიზების და სწორედ დაგეგმვის უნარი; უნდა შეძლოს როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად მუშაობა; უნდა შეეძლოს სამუშაოსთვის დამახასიათებელი განსაზღვრული ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება; ამოცანების გადასაწყვეტად გარკვეული მიდგომების შემუშავება და მიღებული შედეგების ანალიზი; 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა:  

კონდიტერის  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 90 კრედიტს, რომლის 40%-900 სთ ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 60% – 1350 სთ სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკას.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 60 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 31 საათს.

მეფილე-მომპირკეთებლის III

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

 მეფილე-მომპირკეთებლის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის მეფილე-მომპირკეთებელი  რომელსაც ექნება ამ სფეროს ფაქტობრივ გარემოზე დამყარებული ზოგადი ცოდნა და გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. შეისწავლის შენობის ნაწილებს და სამშენებლო ნახაზებს, მოსაპირკეთებელი ფილების სახეებს,ინსტრუმენტებს, მექანიზმებს, მოწყობილობებს და იმ სხვა  სამუშაოთა  შესრულების ყველა დეტალებს რომელიც საჭიროა მოპირკეთებითი  სამუშაოებისათვის, რომელსაც გამოიყენებს შემდგომი მუშაობისათვის ნებისმიერ სანშენებლო ობიექტებზე .

 

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი  უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

  შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები. შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: შრომის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; სამუ-

შაო მონაწომების გამოყოფა და სამუშაო ადგილის ორგანიზაცია; საჭირო მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების მომზადება მუშაობისთვის; ხარაჩოებისა და ფიცარნაგების მომზადება; მოსაპირკეთებელი ზედაპირების დასარყვა, მონიშვნა, შუქურების დაყენება; დურაბებისა და ფილებიდ მომზადება მოპირკეთებისთვის; ხელოვნური ფილების დაგება ინტერიერში; ვერტიკალურ ზედაპირებზე; იატაკზე ცემენტ-ქვიშის მოჭიმვსის მოწყობა; იატაკების მოწყობა ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით; ქანობიანი იატაკების მოწყობა; ფასადების მოპირკეთება ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით; რბილი იატაკების მოწყობა; დაზიანებული ზედაპირების აღდგენა-რესტავრაცია; რთული მოხაზულობის ზედაპირების მოპირკეთება; მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით; შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი.

4. კრედიტების  რაოდენობა 

 

მეფილე-მომპირკეთებლის  მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს, აქედან 51 % ე.ი.600 სთ. ეთმობა სასწავლო    კომპონენტს, ხოლო 49% ე.ი.300 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი  III  საფეხური

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის  მიზანია , მოამზადოს   მესამე საფეხურის სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების,პროცესების და ზოგადი კონცებციების ცოდნა.   გადადგას გართულებული  ამოცანების შესასრულებლად  აუცილებელი  ნაბიჯები. შეისწავლოს საწარმოებში მანქანა დანადგარების დანიშნულება, სამუშაოს შესასრულებლად მათი  მომზადება.  დამოუკიდებლობით შეასრულოს  წინასწარ განსაზღვრული დავალებები ძირითადი მეთოდების ,ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით. შეისწავლოს ნაწარმის ცალკეული კვანძებისა და დეტალების ტექნიკური დამუშავება, კონკრეტული სახის ნაწარმის ან კვანძისთვის მეტნაკლებად რაციონალური დამუშავების ხერხები, შეისწავლოს საბაზო  დონეზე  შრომის   უსაფრთხოება.შეისწავლოს ადამიანის ფიგურის ზომითი მახასიათებლები და ფიგურის ზომებიდან ტანსაცმელზე გადასვლის პრინციპები, ტანსაცმლის ზომები და ფორმა, სილუეტური, კონსტრუქციული, დეკორატიული ხაზების დახასიათება, ტანსაცმლის ზედაპირის დანაწევრების სქემები, ფორმის მთლიანობის უზრუნველმყოფელი ტექნიკური საშუალებები,  ბაზისური ფუძის თარგის შერჩევა-გამოყენება, დაზუსტება და მოდელური განსაკუთრებულობების დატანა, მასალაში შესრულება, ტექნიკური დამუშავება.    

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობა
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
 • პრობლემის გადაჭრა
 • ჯანდაცვა და უსაფრთხოება

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენება
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზება (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენა
 • აღმოჩენილი უწესივრობების აღმოფხვრა
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმება
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარება

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 

გაცნობიერებული აქვს ინდივიდუალური სამკერვალო ნაწარმის ხელოსნის პროფესიული მიზნები და ამოცანები, აქვს ინდ. კერვის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, რაც შეუძლია პრაქტიკულად განახორციელოს ინდივიდუალური სამკერვალო ნაწარმის შესრულების დროს. იცის ადამიანის ფიგურის ზომითი მახასიათებლები და ფიგურის ზომებიდან ტანსაცმელზე გადასვლის პრინციპები, ტანსაცმლის ზომები და ფორმა, სილუეტური, კონსტრუქციული, დეკორატიული ხაზების დახასიათება, ტანსაცმლის ზედაპირის დანაწევრების სქემები, ფორმის მთლიანობის უზრუნველმყოფელი ტექნიკური საშუალებები, იცის ბაზისური ფუძის თარგის შერჩევა-გამოყენება, დაზუსტება და მოდელური განსაკუთრებულობების დატანა, მასალაში შესრულება, ტექნიკური დამუშავება.შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს კერვის სპეციფიკური თეორიული ცოდნისა და ტექნიკური უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრი,  ან მოდელირებული თარგის მიხედვით მასალაში შესრულებისათვის საჭირო მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით დამოუკიდებლად შეასრულოს ნაწარმი (გამოჭრა-კერვა) და მიიყვანოს დასრულებულ სახემდე ინდ. მოთხოვნის შესაბამისად.

 

 1. 4.     კრედიტების  რაოდენობა  

      სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მსამე  საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა  მოიცავს   60 კრედიტს, აქედან 50% -750 სთ. ეთმობა  სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 50%-750 სთ.  სასწავლოო-საწარმოო პრაქტიკას.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

                                                                           მზარეული  II

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 

მზარეულის  მეორე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მეორე საფეხურის მზარეული, რომელსაც შეეძლება სამზარეულოს  ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების  და სამუშაო ინსტრუმენტების უსაფრთხო და დანიშნულებისამებრ გამოყენება და მათი მოვლა; პროდუქტების     დამუშავება - კერძისათვის  საკვები მასალის სათანადო  მომზადება გასუფთავების,   დაჭრის,  დაქუცმაცების, გატარების   ან   დაფქვის გზით, კერძისათვის საჭირო მასალის თბური დამუშავება.

ქართული სამზარეულოს ცივი და ცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტურისა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე; ცომეულის ძირითადი სახეობების მომზადების მეთოდები; ქართული დესერტებისა და ხილის ასორტების მომზადება და შეძლებს შრომის უსაფრთხოებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, გარკვეული დამოუკიდებლობით ნაციონალური სამზარეულოს კერძების, აგრეთვე ზოგიერთი პოპულარული ევროპული კერძის მომზადება და გაფორმება.

 

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლინების და მათი აღმოფხვრის გზების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი        

შეუძლია სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს მასზე დაკისრებული სამუშაო.შეუძლია:  სამუშაო  

 

არეალის  მომზადება  და  ორგანიზება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით სამუშაო არეალის დასუფთავება;  სამზარეულოს  ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების  და სამუშაო ინსტრუმენტების უსაფრთხო და დანიშნულებისამებრ გამოყენება და მათი მოვლა; პროდუქტების     დამუშავება - კერძისათვის  საკვები მასალის სათანადო  მომზადება გასუფთავების,   დაჭრის,  

 

 

დაქუცმაცების, გატარების   ან   დაფქვის გზით, კერძისათვის საჭირო მასალის თბური დამუშავება.

მენიუსა  და რეცეპტურის  საფუძველზე,  ტექნოლოგიური ბარათის გამოყენებით მზარეულის და/ან შეფ მზარეულის უშუალო ხელმძღვანელობით შეუძლია ნახევარფაბრიკატებისა და კერძის ცალკეული მარტივი კომპონენტების მომზადება; მასალის, ნახევარფაბრიკატების და მზაკერძების შენახვა ტემპერატურული ნორმების ზუსტი დაცვით. კერძების მომზადების პროცესში

 

ატარებს ტესტირებას, იყენებს გასინჯვისა  და  გემოს  შერჩევის  მეთოდებს;  აწარმოებს მომზადებული საკვების გაცემას დადგენილი ზღვრული ნორმების მიხედვით; შეუძლია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.

შეუძლია  მზარეულის,  შეფ-მზარეულისა  და სხვა პერსონალის  მითითებების  და  შენიშვნების  მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით.

 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა   :

მზარეულის მეორე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს, რომლის 40% -450 სთ ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 60% – 675 სთ სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

 

                                                                                 მზარეული  III

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 

  მზარეულის  მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მზარეული, რომელსაც ექნება სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს, შეძლებს გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლინების და მათი აღმოფხვრის გზების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 

შუძლია ყველანაირი საკვები პროდუქტის ადგილობრივი და უცხოური სახეობების ხარისხიანი შერჩევა, მათი მიღება,

 

აღრიცხვა, პირველადი  დამუშავება  და  დაბინავება  ტემპერატურული ნორმების გათვალისწინებით; პირველადი აღრიცხვიანობის დოკუმენტაციის წარმოება; მენიუსა  და რეცეპტურის  საფუძველზე,  ტექნოლოგიური  ბარათის გამოყენებით, მზარეულისა და შეფ-მზარეულის მინიმალური კონტროლის ქვეშ, ან მის გარეშე დამოუკიდებლად ამზადებს ნაციონალური და მსოფლიო  სამზარეულოს  კერძებს და აფორმებს მას.შეუძლია   მარტივი   მენიუს   შედგენა   ან  ამა  თუ  იმ  რესტორნის არსებულ  მენიუში  დამატებებისა  და  ცვლილებების  შეტანა; შეუძლია შექმნას ახალი რეცეპტი; კერძების მოსამზადებლად

 

განსაზღვრავს  მასალის  ოდენობას  და ღირებულებას;  მომზადების პროცესში ამოწმებს კერძის ხარისხს, ზომასა და ნორმას; იყენებს თანამედროვე მანქანა-დანადგარებს  და ინსტრუმენტებს;  აფორმებს კერძს   მიზანპლასის   კანონების   დაცვით;   იყენებს შემოქმედებითობას  - შეუძლია  კერძის ორიგიანლური  გაფორმება; ახალი იმპროვიზირებული რეცეპტის შექმნა;

ამზადებს      კერძებს      კვების      სხვადასხვა      ობიექტებისა      და ღონისძიებებისათვის მათი სპეციფიკის და მომხმარებლის

 მოთხოვნის   გათვალისწინებით;   შეუძლია   სარესტრონო მომსახურება და სერვისი.

 

     

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა  :

მზარეულის (მზარეული) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს, რომლის 40% -450 სთ ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 60% – 675 სთ  სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

 

                          მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული)  III

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

 მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული) მესამე  საფეხურის   პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო არომატული)  მესამე      საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს  მცენარეების დამამზადებელი(სამკურნალო, არომატული), რომელსაც ექნება ამ სფეროს საფუძვლების ცოდნა და   გააცნობიერებს  მარტივ და რთულ ამოცანების  გადასაჭრელად აუცილებელ ნაბიჯებს . კერძოდ, ეცოდინება სამკურნალო მცენარეების მოვლა-მოყვანა, შეგროვება და გადამუშავების ტექნოლოგიები სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. ამ პროფესიის შესასწავლად უნდა შეასრულოს განსაზღვრული დავალებები, შეისწავლოს ძირითადი მეთოდები მათი მოვლისა და მოყვანის , შესაბამისი ინსტრუმენტების, მასალების გამოყენებითა და   უსაფრთხოების წესების დაცვით. ამ პროგრამის გავლის შემდეგ  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სააფთიაქო ქსელში, ფერმერულ მეურნეობაში, ააწყოს საკუთარი ბიზნესი , ითანამშრომლოს ფიტოაფთიაქების ქსელთან. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ კომპეტენციებს:

  ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

 

    იცის სამკურნალო და არომატული მცენარეების ბოტანიკური  აგებულება, სამკურნალო მცენარეების ქიმიური შემადგენლობა, მცენარეთა კულტივირებისათვის ნიადაგის შერჩევა და დამუშავების წესები. მცენარეთა თესვის, გადარგვის და აღების ვადები,სამკ. მცენარეული ნედლეულის შენახვის წესები.შეუძლია გააცნობიეროს როგორც მარტივი ასევე რთული  ოპერაციების  შესრულების პრინციპები.შეუძლია  სტაბილურ გარემოში დამოუკიდებლად შეასრულოს  შესაბამისი სამუშაოები,შეძენილი ცოდნის საფუძველზე.

შეუძლია  დამოუკიდებლად  სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა ცნობა, მოყვანა და შეგროვება. და ასევე  შეუძლია ველურად მოზარდი  განადგურების პირას მისული სამკურნალო და არომატული  მცენარეების კულტურაში შემოყვანა და გამრავლება. მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია: ნიადაგის დამუშავება, სამკ. მცენარეთა თესვა, სასუქებით გამდიდირება და მელიორაცია, სამკ. მცენარეთა მოყვანის წესები, ასევე მათი  აღების,  გასუფთავების,  შრობის და დახარისხების ტექნოლოგია სტანდარტების  მიხედვით.

 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

 

მცენარეების დამამზადებელის( სამკურნალო, არომატული)  მესამე   საფეხურის საგანმანათლებლო   პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, რომლის   50%--750  სთ  ეთმობა სასწავლო  კომპონენტს,  ხოლო 50% -750 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას.

1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

                                          სარესტორნო საქმისმწარმოებელი  III

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

მესამე საფეხურის  სარესტორნო საქმის მწარმოებელის პროფესიული კვალიფიკაცია

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარესტორნო საქმის სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებისა და ბარების ყოველდღიური გამართული მუშაობის ორგანიზება;სანიტარულ-ჰიგიენური და შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;სურსათის უვნებლობის პრინციპების დაცვა;ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ცხელი სასმელების შერჩევა, შეთავაზება და მიწოდება; რეალიზაციისა და მარკეტინგის პრინციპების გამოყენება; ანგარიშსწორება,ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია; სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.პროგრამა შედგება თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან.პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:

 

 • ინსტრუქციების დაცვით რესტორნის დარბაზისა და სამუშაო არეალის მომზადება,
 • რესტორნის ჭურჭლის ,ჭიქების,დანა-ჩაგლის და სხვა აქსესუარების დანიშნულებისამებრ მოხმარება;
 • სერვირება და მომსახურება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე კვების განსხვავებული დროის მონაკვეთებისათვის(საუზმე,ლანჩი, სადილი,ვახშამი);
 • მომხმარებლის მომსახურება;
 • რამოდენიმე კაცისაგან შემდგარი გუნდის ზედამხედველობა და მართვა;
 • კომფლიქტური სიტუაციების მართვა;
 • რესტორნის/ბარის მართვის პროგრამული სისტების,“თაჩ კომპიუტერი“-ს გამოყენება;
 • ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე როგორც ქართულ ასევე უცხო ენაზე.

კურსდამთავრებული პროფესიისათვის საჭირო ცოდნის გარდა სწავლის პროცესში გამოიმუშავებს სარესტორნო საქმის სპეციალისტისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ მათ მუშაობა შეეძლებათ სერვისის სფეროს უმცროსი რგოლის ზედამხედველებად სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში (კაფეში, ბარში, რესორანში, სასტუმროში, სწრაფი კვების ობიექტებში და ნებისმიერი რესტორნის ტიპის დაწესებულებებში)

       უნდა ფლობდეს ძირითად  კომპეტენციებს:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიურ  კომპონენტებს:

 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი უწესივრობების აღმოფხვრის
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების
 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

შეუძლია:

- ინსტრუქციების დაცვით რესტორნის დარბაზისა და სამუშაო არეალის მომზადება, დადგენილი წესების მიხედვით ავეჯის განლაგება;

- დარბაზის დალაგება და დასუფთავება; უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ორგანიზება: ვენტილაციის რეჟიმის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა; პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; რესტორნის დანადგარების, აპარატების და ინსტრუმენტების დანიშნულებისამებრ გამოყენება, მოვლა და შენახვა; რესტორნის სუფრებისა და ხელსახოცების გამოყენება, მათი მოვლა და შენახვა;რესტორნის ჭურჭლის, ჭიქების, დანა-ჩანგლის და სხვა აქსესუარების დანიშნულებისამებრ მოხმარება, მათი წინასწარი მომზადება, მოვლა და შენახვა; სარესტორნო მომსახურება - ”ა ლა კარტი”;საუზმის, სადილისა და ვახშმის მომსახურება; სწრაფი კვების ობიექტების მომსახურება;

 მომხმარებლის დახვედრა, მიღება და მაგიდასთან მიცილება;მენიუს წარდგენა, საფირმო და დღის კერძების გაცნობა, აპერეტივის შეთავაზება;- ღვინის ბარათის გაცნობა, ღვინის კონსულტირება; სტუმრის კონსულტირება კერძებისა და სასმელების შერჩევაში,მენიუს შემადგენლობის შესახებ სტუმრის კითხვებზე პასუხის გაცემა(კერძის შემადგენლობა, მომზადების მეთოდი და სხვ.); შეკვეთის მიღება, გაფორმება და სამზარეულოში გადაცემა; შეკვეთის შესაბამისად მაგიდის სერვირება; სუფრაზე კერძების დადგენილი თანმიმდევრობით მიტანა და შესაბამისად მაგიდის სერვირების განახლება; ქვითრის სტუმრისათვის წარდგენა; ხურდის დაბრუნება;ერთდროულად რამოდენიმე მაგიდის მომსახურება;

- მაგიდის ალაგება წესების დაცვით და მაგიდის მომზადება ახალი სტუმრის მისაღებად; რესტორნის რეკლამირება და სტუმართა მოზიდვა.

სერვირება და მომსახურება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე:

 ბუფეტის მომსახურება; შვედური მაგიდის მომსახურება; ფურშეტების მომსახურება; ბანკეტების, წვეულებების, ვიპ სტუმრების, ოფიციალური და დიპლომატიური მიღებების მომსახურება; კოკტეილების საღამოს მომსახურება; საქმიანი სადილის მომსახურება; სადღესასწაულო წვეულებების მომსახურება; ყავის შესვენებაზე მომსახურება; კორპორატიული სადილების, ლანჩების და წვეულებების მომსახურება; გასვლითი ღონისძიებების მომსახურება; სასტუმროებში საუზმის და ბრანჩის მომზადება და მომსახურება; სასტუმრო ოთახებში სასმელებითა და კერძებით მომსახურება; შეუძლია ფორლეგენით მომსახურება. სასმელების ჩამოსხმა, ჩამოტარება და მირთმევა სხვადასხვა წესით. შეუძლია დიდი სასტუმროს კვების ბლოკებში მუშაობა;  დარბაზის მომზადება სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის: სივრცის მომზადება, ავეჯის განლაგება, სათანადო დიზაინის

მომზადება, სუფრების შერჩევა და სხვ, რაც აუცილებელია ღონისძიებების ჩასატარებლად.  ინვენტარიზაციის ჩატარება; რთული მენიუს პირობებში მუშაობა. რესტორნის რეკლამირება და მომხმარებელთა მოზიდვა; პროდუქტის სათანადოდ შეთავაზება და გაყიდვა; ალკოჰოლური სასმელების კონსულტირება და მირთმევა; ლუდის ჩამოსხმა და მირთმევა; ლუდის ჩამოსასხმელი აპარატურის გამოყენება ლიქიორების მირთმევა;

 ჩაის და ყავის მომზადება; ყავის აპარატების გამოყენება. ანგარიშსწორება, ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციების შესრულება;

 საკრედიტო ბარათების მოხმარება, გადარიცხვით და ანგარიშსწორების სხვა ოპერაციებით მუშაობა; საბანკო ტერმინალების გამოყენება;

 რესტორნის/ბარის მართვის პროგრამული სისტემა, ”თაჩ კომპიუტერი”-ს და ქვითრის ამოსაბეჭდი თერმული პრინტერის მოხმარება;

სალარო აპარატის გამოყენება;მომხმარებლისათვის მისაღები გადახდის ფორმების კონსულტირება; სასმელით და საკვებით მომსახურების საფასურის მომხმარებლის ანგარიშზე დარიცხვა; დღის განმავლობაში შემოსული ქვითრების მიხედვით შემოსული თანხის დაანგარიშება; შემოსავლების დაჯამება, ანგარიშის მომზადება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების მითითებით და შესაბამისი პირისათვის გადაბარება; ცვლის დახურვის წარმოება.

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს. აქედან, კრედიტების 60 %- 675 სთ ეთმობა სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას,ხოლო 40 %-450  სთ კი თეორიულ სწავლებას. კურსდამთავრებულს ენიჭება მესამე საფეხურის სარესტორნო საქმისმწარმოებლის კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება პროფესიული დიპლომით.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

                                       სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი  III

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 

სასურსათო  პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია , მოამზადოს მესამე  საფეხურის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,პრინციპების და ზოგადი კონცებციების ცოდნა და გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასარულებლად  აუცილებელ  ნაბიჯებს.შეძლოს სასურსათო პროდუქტების წარმოებისასთვის განკუთვნილი  ნედლეულის ხარისხის განსაზღვრა, ტექნოლოგიური ოპერაციების ჩატარება, ხელსაწყო -აპარატურის მუშა მდგომარეობაში მოყვანა, კვების პროდუქტების ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლის განსაზღვრა. საჭიროა გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები რომ კურსდსაამქროში, ხორცის გადამამუშავებელ  საწარმოში, თევზსაშენ მეურნეობებში, სურსათის უვნებლობის სამსახურში.

 ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას .

 

ამთავრებული დასქმდეს: რძის გადამამუშავებელ კომბინატებში, პურისა და პურ-პროდუქტების

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

       

იცის კვალიფიკაციის ფარგლებში მოწყობილობების, აპარატურის, საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების მუშა მდგომარეობაში მოყვანის წესები; აქვს ამ სფეროსათვისდამახასიათებელი ძირითადი პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა.შეუძლია გამოიყენოს კვების პროდუქტების წარმოების სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, როგორიცაა კვების პროდუქტების წარმოების დანადგარებთან ოპერირება, რეჟიმების დაცვა,    სხვადასხვა მიდგომები დავალებების შესასრულებლად და შეარჩიოს მათ შორის ოპტიმალური.

 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა  

    სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის   მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს

    60 კრედიტს, აქედან 40%  ე.ი. 600 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 60% ე.ი. 900 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას.

1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 31 საათს.

 

                                                               შემდუღებელი III 

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

შემდუღებლის (ელექტრორკალური) მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

      შემდუღებლის (ელექტრორკალური)  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს  მესამე  საფეხურის შემდუღებელი (ელექტრორკალური),რომელსაც ექნება ელექტრული შედუღებისათვის დამახასიათებელი  ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და  ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, ასევე ამ სფეროში გამოყენებული ხელსაწყოების და სამარჯვების გამოყენება და დანიშნულება. შეძლებს მათი გამოყენებით  დამოუკიდებლად  რთული  ტექნიკური ამოცანების შესრულებას. მოცემული დავალებების შესაბამისად გააცნობიერებს რთული კონსტრუქციების  შედუღების  შესასრულებლად აუცილებლ ნაბიჯებს და გაეცნობა შედუღებისათვის საჭირო ინსტრუმენტების გამოყენებით პროფესიული   საქმიანობის ღირებულებებს. შეძლოს დამოუკიდებლად შეასრულოს რთული  დავალებები.გამოიმუშავებს უნარ-ჩვევებს პრაქტიკული მუშაობისათვის ,რომელსაც გამოიყენებს მცირე საწარმოების საამქროებში ; ბინათმშენებლობაში;მაგისტრალურ მილსადენების მშენებლობისას; სარემონტო საწარმოებში; შავი და ფერადი ლითონების მეტალურგიაში; მანქანათმშენებლობაში. შესძლებს დამცავი საშუალებების გამოყენებას და უსაფრთხოების წესების დაცვას.

       ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლინების და მათი აღმოფხვრის გზების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

 

   აქვს ელექტრო შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე ზოგადი ცოდნა.  დაუფლებულია შედუღებას  ქვედა (0–600 ) და ვერტიკალურ (60 –1200 )  და ჭერულ (120-180)მდებარეობაში,ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების მეთოდისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში . იცავს საშემდუღებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების წესებს.

შეუძლია  გამოიყენოს უნარების ფართო სპექტრი,  შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი, მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები.  დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება, დაგეგმოს მაღალმწარმოებლური მეთოდების გამოყენება მუშაობაში, შეძლოს სამუშაო ადგილის დამოუკიდებლად დაგედმვა და რაციონალური ორგანიზება, დეტალების საამწყობო ნახაზების კითხვა და ყველა ტექნოლოგიური ოპერაციის დაცვა.

 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

 

შემდუღებლის (ელექტრორკალური) მესამე  საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, აქედან 40% ე.ი.600 სთ. ეთმობა   სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 60% ე.ი.900 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

                                                    სტილისტ- პარიკმახერის (ქალი, მამაკაცი)  

 

1.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

              სტილისტ- პარიკმახერის (ქალი, მამაკაცი)  მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 2.საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს ცოდნითა და გაცნობიერებით , თუ როგორ უნდა გამოიყენოს სტილისტმა დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა. შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდებით ინსტრუმენტები  და მასალები. კლიენტს მოემსახუროს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით და ასევე შეუძლია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. პროგრამა შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან, პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს შეეძლებათ:                                

 

 საპარიკმახერო საქმის ძირითადი თეორიული საფუძვლები და მუშაობის ტექნოლოგიური მეთოდები სამუშაოთა სახეების მიხედვით 

ü   შეეძლება თმის შეჭრის, დავარცხნის, შეღებვის, მელირების, დახვევის სამუშაოების კვალიფიციური შესრულება თანამედროვე მოდის ტენდეციების გათვალისწინებით 

       ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარები

       3.საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი: 

იცის სპეციალობის - საპარიკმახერო საქმის ძირითადი თეორიული საფუძვლები და მუშაობის ტექნოლოგიური მეთოდები სამუშაოთა სახეების მიხედვით; თმის ტიპის, ფაქტურისა და სტრუქტურის განსაზღვრა. სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმები, ნორმატივები და მათი დაცვის წესები. კანისა და თმის ფიზიოლოგია, ძირითადი დაავადებებისა და ალერგიის სახეები და

 ფორმები, სადეზინფექციო საშუალებები და მათი გამოყენება. სპეციალური ხატვის საფუძვლები, თავისა და სახის ფორ

მების მიხედვით  კომპოზიციის აგების

 წესები, ფერთა თეორიის ძირითადი ასპექტები; პრეპარატების შერჩევის წესები და პროპორციები; ძირითადი სახის სამ

უშაოების (თმის შეჭრის, დახვევის, შეღებვის) შესრულების მეთოდები, ხერხები და ტექნოლოგიები, პრეპარატებისა და

 ხსნარების დანიშნუ-

ლება და გამოყენების წესები. თმის ვარცხნილობის კლასიკური (სალონური) და თანამედროვე (მოდური) სახეები, შესრ

ულებული სამუშაოს

ხარისხის კრიტერიუმები.იცის საპარიკმახერო ინსტრუმენტებისა და აქსესუარების დანიშნულება, გამოყენებისა და უსა

ფრთხო  ექსპლუატაციის წესები, პროფესიული ეთიკისა და უსაფრთხო მუშაობის წესები, პირადი ჰიგიენის ნორმები.

იცნობს მოდის

თანამე-

დროვე ტენდენციებს.

 

4.კრედიტების  რაოდენობა 

სტილისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს.აქედან 51%-600 სთ

 ეთმობა

თეორიულ  სწავლებას, ხოლო 49%-525 სთ სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)-  მესამე

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)-სმესამე საფეხურის   პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
 2. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)ის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადეოს  ვებსპეციალისტი, რომელიც ფლობს პროფესიასთან დაკავშირებულ ძირითად ფაქტებს, პრინციპებს და ზოგად კონცეფციებს, აგრეთვე შეძლებს:  ვებ–საიტის პროექტირების ეტაპების თანმიმდევრული და  სწორი განსაზღვრას, ვებ გვერდის  ლოგიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, საშუალო დონის   ხარისხიანი და მიმზიდველი ვებ საიტების დამზადებას,  მარტივი მართვის სისიტემის დამოუკიდებლად შექმნას, უზრუნველყოს  საიტზე არსებული ინფორმაციის განახლებას, ფოტო, ვიდეო და გრაფიკული მასალის განთავსებას.

დააგეგმარებს კლიენტის მოთხოვნას პროექტის სახით და ეტაპობრივი მექანიზმით გაანაწილებს შესასრულებელი სამუშოს რესურსებს, შეძლებს  საჭირო ინფორმაციის მოძიებას საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და უცხო ენის გამოყენებით; კლიენტთთან ურთიერთობისას იმოქმედებს  იურიდიული, ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, უზრუნველყოფს  სამუშაოს დროულ და ხირისხიან შესრულებას. გაეცნობა პროფესიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს  და განაგრძობს შემდგომ პროფესიულ და კარიერულ ზრდას.

 ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • დეფექტების გამოვლენის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების.

 

4.საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)ის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ შეძლებს :  ვებ–საიტის პროექტირების ეტაპების თანმიმდევრულ და  სწორ განსაზღვრას, ვებ გვერდის  ლოგიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, საშუალო დონის   ხარისხიანი და მიმზიდველი ვებ საიტების დამზადებას,  მარტივი მართვის სისიტემის დამოუკიდებლად შექმნას,   საიტზე არსებული ინფორმაციის განახლებას, ფოტო, ვიდეო და გრაფიკული მასალის განთავსებას.

დააგეგმარებს კლიენტის მოთხოვნას პროექტის სახით,შეძლებს  საჭირო ინფორმაციის მოძიებას საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და უცხო ენის გამოყენებით; კლიენტთთან ურთიერთობისას იმოქმედებს  იურიდიული, ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, უზრუნველყოფს  სამუშაოს დროულ და ხარისხიან შესრულებას. გაეცნობა პროფესიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს  და განაგრძობს შემდგომ პროფესიულ და კარიერულ ზრდას.

 

 

5.კრედიტების  რაოდენობა  

       ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, აქედან 50% ე.ი. 750 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 50% ე.ი. 750  სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

ვეტერინალური მომსახურების სპეციალისტი(წვრილ ცხოველთა:( ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა     და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სხვა) III

 

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ვეტერინალური მომსახურების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პოფესიული კვალიფიკაცია

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

  ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სხვა)  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის  ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესების და ზოგადი კონცეპციების ცოდნა, შეეძლება რთული ამოცანების გადასაჭრელად  აუცილებელი ნაბიჯების თანმიმდევრულად გაცნობიერება.სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე შეძლებს დავალებების შესრულებას სათანადო მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენებით. გამოიმუშაოს უნარ-ჩვევები, რომ  სპეციალისტს შეეძლოს მუშაობა ყველა ტიპის ვეტერინარულ კლინიკაში, ჯანმრთელობის დაცვის ყველა სახის კერძო ან სახელმწიფო დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში, ვეტერინარულ აფთიაქებში, ზოოპარკებში,ზოომაღაზიებში, ვეტერინარულ ლაბორატორიებში და სხვა.

      ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • აღმოჩენილი  სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების
 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

 

  შეისწავლა ცხოველებისა და ფრინველების ანატომიას და ფიზიოლოგია; მათ სახეობრივ თავისებურებებს; დაავადებები (მათ შორის ადამიანისა და ცხოველის საერთო) და პათოლოგიურ პროცესებს, რომლითაც ცხოველები და ფრინველები ავადდებიან; ცხოველისა და ფრინველის ფიქსაციის მეთოდებს და წესებს; გამოსაკვლევ გარემოებათა იდენტიფიცირების მეთოდების. ფლობს ცხოველებისადა ფრინველების დაავადებათა დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და პროფილაქტიკურ ღონისძიებების გატარების უნარ-ჩვევებს და ცოდნას. გაცნობიერებს პირად და გარემოს უსაფრთხოების, ასევე,  სავეტერინარო კანონმდებლობითა და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებს;

შეუძლია: ცხოველისა და ფრინველის დაავადებების შესახებ პატრონისგან ანამნეზური მონაცემების შეგროვება და მისი მიზნობრივი გამოყენება; ცხოველებისა და ფრინველების მომზადება სხვადასხვა სახის ვეტერინარიული მანიპულაციების ჩასატარებლად; სამკურნალწამლო და პროფილაქტიკური საშუალებების მიზნობრივი გამოყენება; ცხოველების ფიქსაცია; ჩატარებული ვეტერინარიული მომსახურების რეგისტრაცია; ვეტერინარი ექიმის ასისტირება მკურნალობის კურსის ჩატარებაში,ინექციისგანხორციელება ვეტერინარი ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ. 

 

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

 

ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სხვა) მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 45 კრედიტს, აქედან 51%  ე.ი. 575 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 59%  ე.ი. 550 სთ. სასწავლოო-საწარმოო პრაქტიკას.1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 32 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

                                            ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი  III

 

 1. 2.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

ხილ-ბოსტნეულის  გადამმუშავებელის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 4.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის მიზანია სტუდენტი გაეცნოს ხილ- ბოსტნეულის გადამუშავების დარგის ზოგად საფუძვლებს,ხილისა და ბოსტნეულისდახარისხების, პირველადი გადამუშავების ,შეფუთვისა მარკირებისა და ეტიკეტირების პროცესის ორგანიზებას, ასევე ამ პროცესის დროს გამოყენებულ მანქანა-დანადგარებთან მუშაობას,მათი დეფექტების აღმოჩენას და აღმოფხვრას, ტოქსიკურობის გავლენა პროდუქციისხარისხზე,ინფორმაციის მოპოვება ნიტრატების,ჰერბიციდებისა და პესტიციდების ნარჩენებზე,შეისწავლის ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის გავლენას ხილ-ბოსტნეულის შენახვაზე.

პროგრამა შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს  შეეძლებათ:

-გარემოს, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დაცვა;

-პროდუქციის ხარისხი და უვნებლობა;

-ხილისა და ბოსტნეულის ბიოლოგიური თავისებურებები

-ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების ტექნოლოგიური საფუძვლები

-ხილისა და ბოსტნეულის მიღება და პირველადი დამუშავება

-ხილისა და ბოსტნეულის სწრაფგაყინვა

-ხილისა და ბოსტნეულის შრობა

-ხილისა და ბოსტნეულის წვენების წარმოება

-ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება

-მზა პროდუქციის დაფასოება

სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური დარაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას

ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

4.საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

იცის ხილისა და ბოსტნეულის შემადგენლობა და ზოგადად მისი მნიშვნელობა კვებისათვის , იცის ხილ-ბოსტნეულის

კლასიფიკაცია და ზოგადად მათი პირველადი დამუშავების სპეციფიკა, შენახვის მეთოდები და შენახვის უნარიანობის

თეორიული საფუძვლები. იცის ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების სახეები და კლასიფიკაცია, ხილ-ბოსტნეულის გადამ

უშა-

ვების ძირითადი ტექნოლოგიური სქემები , ზოგადად ტექნოლოგიური პროცესების თანმიმდევრობა და ამ დროს

 გამოყე-

ნებულ მოწყობილობებთან მუშაობის წესები. აცნობიერებს მოწყობილობებთან მუშაობის უსაფრთხოების ზომებს

და აქვს

მათი მუშაობის დეფექტის აღმოჩენისთვის შესაბამისი ცოდნა. იცის მზა პროდუქციის დასაწყობების და ნიშანდების

ოპერა-

ციები. აცნობიერებს გადამამუშავებელი წარმოებისთვის სანიტარიისა და ჰიგიენის ნორმების დაცვის მნიშვნელობას.

 

 

შეუძლია ხელმძღვანელის ზედამხედველობით დამოუკიდებლად წარმართოს ხილისა და ბოსტნეულის პირველადი დამუშავებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიური ოპერაციები და პროცესები. შეუძლია გამოიყენოს შესაბამისი ტექნოლოგიური მოწყობილობა და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში აქვს მარტივი პრობლემის აღმოფხვრის უნარი. შეუძლია სამუშაო გარემოში მიღებული დავალებით დამოუკიდებლად აწარმოოს ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავების პროცედურები (ინსპექცია, დახარისხება, რეცხვა, თბური დამუშავება, ხარშვა, დაფასოება, ასეპტიკური ჩამოსხმა, დეა

ერაცია, ჰომოგენიზაცია, სტერილიზაცია, შრობა, სიცივით შენახვა და სწრაფგაყინვა) მოთხოვნის დონეზე, შესაბამისი

მანქანა დანადგარების გამოყენებით. შეუძლია მზა პროდუქციის დასაწყობება და ნიშანდება. წარმოებაში სანიტარიის,

ჰიგიე

ნისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

 

5.კრედიტების  რაოდენობა  

       ხილ-ბოსტნეულის  გადამმუშავებლის მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, აქედან 50% ე.ი. 750 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 50% ე.ი. 750  სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

 

                                   

 

 

 ხის მხატვრული დამუშავების  სპეციალისტის         

 

 1. 3.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

 

ხის მხატვრული დამუშავების  სპეციალისტის  მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 1. 5.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

      პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს ტრადიციული ქართული ხალხური რეწვის ეს სფერო. მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ხის მხატვრული დამუშავებისა და ხის ნაკეთობათა წარმოების სფეროში, თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლით .დაანახოს სტუდენტს შრომისა და პროფესიული მოღვაწეობის პრესპექტივა

პროგრამა შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს  ეცოდინებათ:

•       ხის მხატვრულად დამუშავება  .

•     ხის ნაკეთობათა შესრულება მასალაში რაც გულისხმობს ხის ნაწარმის შექმნისათვის საჭირო პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის ერთობლიობას.

•       შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

        -      ხეზე კვეთა (გეომეტრიული, კონტურული, სიბრტყობრივი, გამჭოლი, მოცულობითი),

       -      მოზაიკური ტექნოლოგიები (ინკუსტრაცია, მარკეტრი, ინტარსია),

       -      ჩარხული დეტალებისა და ფურნიტურის დამზადება.

•       სადურგლო ხელსაწყოების გამოყენება.

•       სადურგლო შეერთებებისა და მოპირკეთების სახეები.

•     ხის ნაკეთობათა დამზადებისათვის საჭირო პროექტისა და ნახაზების შესრულება ტრადიციული გრაფიკით,

•     ხის ნაკეთობათა დამზადებისათვის საჭირო პროექტისა და ნახაზების შესრულება თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებით,

 •     შრომისა და წარმოების ეკონომიკის საფუძვლები,

•      შრომის უსაფრთხოების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ელექტროუსაფრთხოების წესები.

      ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

 

4.საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი: კურსდამთავრებულს  შეუძლია  ქართული ხალხური რეწვის  სფეროში მიიღოს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.კერძოდ ხის მხატვრული დამუშავებისა და ხის ნაკეთობათა წარმოებაში, თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლით . კურსდამთავრებულს  შეუძლია:  

•       ხის მხატვრულად დამუშავება  .

•     ხის ნაკეთობათა შესრულება მასალაში რაც გულისხმობს ხის ნაწარმის შექმნისათვის საჭირო პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის ერთობლიობას.

•       შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

        -      ხეზე კვეთა (გეომეტრიული, კონტურული, სიბრტყობრივი, გამჭოლი, მოცულობითი),

       -      მოზაიკური ტექნოლოგიები (ინკუსტრაცია, მარკეტრი, ინტარსია),

       -      ჩარხული დეტალებისა და ფურნიტურის დამზადება.

•       სადურგლო ხელსაწყოების გამოყენება.

•       სადურგლო შეერთებებისა და მოპირკეთების სახეები.

•     ხის ნაკეთობათა დამზადებისათვის საჭირო პროექტისა და ნახაზების შესრულება ტრადიციული გრაფიკით,

•     ხის ნაკეთობათა დამზადებისათვის საჭირო პროექტისა და ნახაზების შესრულება თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებით,

 •     შრომისა და წარმოების ეკონომიკის საფუძვლები,

•      შრომის უსაფრთხოების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ელექტროუსაფრთხოების წესები.

 

 

5.კრედიტების  რაოდენობა  

       ხის მხატვრული დამუშავების  სპეციალისტის  მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, აქედან 50% ე.ი. 750 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 50% ე.ი. 750  სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს.

 

                                                            ავტომობილის ზეინკალი  III

 1. 1.       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

        ავტომობილის ზეინკლის მესამე  საფეხურის   პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 1. 2.    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

ავტომობილის  ზეინკლის პროფესიის მესამე საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე  საფეხურის   ავტომობილის  ზეინკალი, რომელსაც ექნება   ამ  სფეროს საფუძვლების  ცოდნა და გააცნობიეროს რთული ამოცანების  შესასრულებლად   აუცილებელი  ნაბიჯები.  შეისწავლოს სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით და შეასრულოს  წინასწარ   განსაზღვრული   დავალებები, ძირითადი მეთოდების, ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით. შეისწავლოს ავტომობილის ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი ცვლილების მიზეზები, ავტომობილის შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის ძირითადი პრინციპები და დებულებები, ავტომობილის ცალკეული აგრეგატებისა და მექანიზმების მუშაობის პრინციპების თავისებურებები, მათი აწყობის ტექნოლოგიური რუკები, ტექნოლოგიური პირობების მოთხოვნები და გამოყენებული მოწყობილობა-დანადგარები; გამოყენებული სათადარიგო დეტალების შემოწმების მეთოდები და მათი შეცვლის რესურსები; შეისწავლოს საზეინკლო სამუშაოები, სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება საბურღ და საფრეზ ჩარხებზე, ავტომობილის დეტალების და კვანძების შეერთება ჭანჭიკებით,ქანჩებით და მოქლონვით. გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები, რომ შეეძლოს მუშაობა ავტო.შემკეთებელ და ამწყობ საწარმოებში . ავტომობილების ტექნიკური მომსახურებისა და სერვისის ცენტრებში. ინდივიდიალურ საწარმოებში. მუშაობის პროცესში დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ კომპეტენციებს:

      ძირითადი კომპეტენციები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის
 • სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
 • პრობლემის გადაჭრის
 • ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
 • ფიზიკური ამტანობა
 • სიფრთხილე
 • პასუხისმგებლობა

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

 • ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების
 • სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)
 • დეფექტების გამოვლენის
 • დემონტაჟის განხორციელების
 • აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის
 • მონტაჟის განხორციელების
 • სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების
 • შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას .

5. სასწავლო გეგმა

 

 1. 3.       საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი  

აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; იცის ავტომობილის ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი ცვლილების მიზეზები, ავტომობილის შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის ძირითადი პრინციპები და დებულებები, ავტომობილის ცალკეული აგრეგატებისა და მექანიზმების მუშაობის პრინციპების თავისებურებები, მათი აწყობის ტექნოლოგიური რუკები, ტექნოლოგიური პირობების მოთხოვნები და გამოყენებული მოწყობილობა-დანადგარები; გამოყენებული სათადარიგო დეტალების შემოწმების მეთოდები და მათი შეცვლის რესურსები, ამავე დროს, ტექნიკური მომსახურების რეგლამენტირებული სამუშაოების შესრულების პერიოდულობა; შრომის უსაფრთხოების წესები.შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია ავტომობილის დაშლილი აგრეგატებისა და მექანიზმების სათანადო კონტროლი, მათი ტექნიკური მდგომარეობის განსაზღვრა, მომზადება და დამოუკიდაბლად აწყობა ტექნოლოგიური რუკების და ტექნიკური პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად სპეციალური დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ოპტიმალური გამოყენება.

 1. 4.    კრედიტების  რაოდენობა 

ავტომობილის  ზეინკლის  მესამე  საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს, რომლის 40%ე.ი. 600 სთ. ეთმობა სასწავლო კომპონენტს,  ხოლო 60%  ე.ი. 900 სთ. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. 1 კრედიტი - 25 საათი,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41 კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს. 

 

 

 

მოდულური პროგრამები.

 

 1. პროფესიულისტუდენტისმიღწევებისშეფასება

 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.

 

ბუღალტერი     V

 1. II.        სარეგისტრაციო ნომერი:04107-პ 
 2. III.        პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მეხუთე 
 3. IV.        მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:ბუღალტერის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 
 4. V.        საკანონმდებლო ბაზა: 

-         საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

-         ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

-         ბუღალტრის პროფესიული სტანდარტი

 

 1. VI.        პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:სრული ზოგადი განათლება 
 2. VII.        კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესკერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით. 

 1. VIII.        პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზში, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან;  განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს, შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს, უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსური ანგარიშგების, პირველადი სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსური დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • სააღრიცხვო  პოლიტიკის შემუშავება
 • სამუშაო ფორმების (სააღრიცხვოდოკუმენტები) შევსება და არგუმენტირება
 • დეკლარაციების შევსება და გაგზავნა
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
 1. IX.        პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა: 
 • მოცულობა:159 კრედიტი 
 • სავარაუდო ხანგრძლივობა:  29სასწავლო თვე 
 1. X.        პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის "ოპიზარი" პრეროგატივას. პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს საზოგადოებრივი კოლეჯის „ოპიზარი“ დირექტორი საკვალიფიკაციო კომისიის რეკომენდაციით. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველაზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან 20კრედიტი.

 1. XI.        ახელწოდება: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი 

 

 1. XII.        სარეგისტრაციო ნომერი:06101-პ 

 

 1. XIII.        პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მესამე 
 2. XIV.        მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარადაჭერის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

 1. XV.        საკანონმდებლო ბაზა: 

-         საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

-         ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

-         ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის პროფესიული სტანდარტი

 

 1. XVI.        პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა :საბაზო განათლება 
 2. XVII.        კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები: ტექნოლოგიების განყოფილებებში, ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად, წამყვან ან მთავარ სპეციალისტად, შეუძლია იყოს შესაბამის სფეროში სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი. შეუძლია გააგრძელოს სწავლა კომპიუტრეული ქსელის ადმინისტრატორის  პროგრამაზე.

 1. XVIII.        პროგრამის მიზანი:პროგრამის მიზანია  პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 
 2. XIX.        სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა,
 • კომპიუტერის აწყობა, მოდერნიზაცია, დიაგნოსტიკა და გამართვა,
 • ოპერაციული სისტემის, სამომხმარებლო, დამხმარე და უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, გამართვა და განახლება,
 • პერიფერიული მოწყობილობების მხარდაჭერა,
 • შიდა ქსელის გამართვა.
 1. XX.        პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
 • მოცულობა:   95 კრედიტი 
 • სავარაუდო ხანგრძლივობა:   18სასწავლო თვე 

 

 1. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.

 

 1. XXII.        პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 

სახელწოდება: თმის სტილისტი 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მესამე 

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:თმის სტილისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება 

 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესსილამაზის სალონებსა და ცენტრებში, ტელე და კინო სტუდიებში,   თეატრებში,  დაბადების დღისა და საქორწილო სალონებში და ყველგან,  სადაც ხორციელდება თმის მოვლის პროცედურები.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიცირებული თმის სტილისტი, რომელიც  შეძლებს საპარიკმახერო სფეროში დამოუკიდებლად მომსახურებას.                 

სწავლის შედეგები

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით მამაკაცის თმის შეჭრა,
 • ქალის თმის შეჭრა,
 • თმის დავარცხნა,
 • თმის შეღებვა, მელირება, გაღიავება, 
 • თმის მოვლასა და იერ-სახის შეცვლასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება.

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა

 

 • მოცულობა:75კრედიტი 
 • სავარაუდო ხანგრძლივობა:  14სასწავლო თვე 

 

 

ახელწოდება: დაბალი  ძაბვის ელექტრიკოსი 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:მესამე 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:დაბალი ძაბვისელექტრიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და მომხმარებელ ობიექტებზე ინჟინერ-ენერგეტიკოსის უშალო  ზედამხედველობით.ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმებაც. 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს    შესაძლებლობა, დაეუფლოს   ელექტრიკოსის სპეციალობისათვის  საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები,  შეძლოს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;  იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 

 

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 • ზოგად  ელექტროტექნიკაში  გარკვევა და ელექტროტექნიკური გაზომვების შესრულება;
 • შრომისა და  ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროსამუშაოებისას;
 • საზეინკლო  ოპერაციების  შესრულება;
 • ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა;
 • ელექტროტექნიკური მასალების შერჩევა;
 • ელექტრომანქანებისა და ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკა;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი;
 • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური რემონტი;

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 • მოცულობა: 88 კრედიტი 
 • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე /64 სასწავლო კვირა/ 

 

სახელწოდება: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

            სარეგისტრაციო ნომერი: 07201 

            მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია            საკანონმდებლო ბაზა: 

            საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

            ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

            სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი 

            პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესროგორც მსხვილ, საშუალო ისე მცირე საწარმოში, მოდის ატელიებში დარგის სპეციალისტად. 

            პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტანსაცმლის კერვას. კერვისათვის საჭირო ესკიზის შექმნას, მასალების ხელსაწყოების საკერავი მანქანებისა და თბურ- დანამვითი მოწყობილობების შერჩევა/გამოყენებას, ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით. 

            სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

            სამუშაო ადგილის  ორგანიზება

            სხვადასხვა ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა

            ქალის კაბის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება

            მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება

            ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება

 

            პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:

            მოცულობა: 90კრედიტი

            სავარაუდო ხანგრძლივობა:  16სასწავლო თვე

დუალური პროგრამა.

 

მეცხოველეობა (მესაქონლეობა)IV 

სარეგისტრაციო ნომერი:08110-პ 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეოთხე 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: -მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მეცხოველეობაში(მესაქონლებაში)

საკანონმდებლო ბაზა: 

-        საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

--   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი

-        მეხოველეობისსტანდარტი

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო  განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

მესაქონლეს შეუძლია დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძოფერმერულ მეურნეობებში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვთან. კერძოდ:

 • მეცხოველეობის მსხვილ მექანიზებულ მეურნეობებში/კომპლექსებში;
 • საშუალო და მსხვილ ფერმერულ მეურნეობებში;
 • უნივერსიტეტების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, კერძო და საზოგადო­ებრივი კოლეჯების, ფერმერთა სადემონსტრაციო-საკონსულტაციო ცენტრების მეცხოველეობის ფერმებში;
 • სამომშენებლო, სანაშენე მეურნეობებსა და ფერმებში, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების სადგურებში/ცენტრებში.

შესაძლოა იყოს თვითდასაქმებული.

პროგრამის მიზანი:

მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი რომელიც შეძლებს: ფერმის სამუშაოს ორგანიზებას,მუშაობის დროს გარემოს, შრომის უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების  დაცვას, საქონლის სწორად მოვლა–შენახვას, საკ­ვებწარმოებასა და კვებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შესრულებას, სადგომის მოწყობას, პირუტყვის მოშენებას და აღწარმო­ებას, მათი დაავადებათა პრევენციის ღონისძიებათა შესრულებას, ხარისხიანი და მომხმარებლისთვის უვნებელი  რძის მიღებას (წარმოებას) და მის პირველად დამუშავებას. 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

 

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

ü  შრომის უსაფრთხოების პირობების განსაზღვრა და დაცვა;

ü  გარემოს დაცვა;

ü  ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა;

ü  სადგომისა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  რეგისტრაცია;

ü  ფერმის დამხმარე პერსონალის საჭიროების განსაზღვრა;

ü  პირველადი დოკუმენტაციის წარმოება;

ü  ფერმაში სანიტარულ -ჰიგიენური ნორმების დაცვა;

ü  უხარისხო საკვების გამოვლენა;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის   ჯიშების იდენტიფიცირება;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის   ზრდა-განვითარების თავისებურებების იდენტიფიცირება;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის    ხელოვნური განაყოფიერების უზრუნველყოფა;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის    ხელზე დაგრილება;

ü  მაკე ცხოველის მოვლა-შენახვა;

ü  ცხოველის სადგომის საჭიროებათა იდენტიფიცირება;

ü  დაავადებათა რისკების განსაზღვრა;

ü  დაავადებაზე საეჭვო ცხოველის გამოვლენა;

ü  დაავადებული ცხოველის მოვლა-დამუშავება;

ü  ცხოველის კვების საჭიროების განსაზღვრა;

ü  მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების კვებისწინა მომზადება;

ü  ზრდასრული მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის /სანაშენე მოზარდის კვება;

ü  საძოვრის გამოყენების პირობების დაცვა;

ü  სადგომის პარამეტრების განსაზღვრა;

ü  მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვარგისი საკვების იდენტიფიცირება;

ü  მდელოდ საკვებწარმოება;

ü  მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  საკვების დამზადების ტექნოლოგიის განსაზღვრა;

ü  მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  საკვების დასაწყობება - შენახვა;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რძის ხარისხის განსაზღვრა;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის წველის უზრუნველყოფა;

ü  რძის პირველადი დამუშავება- შენახვა;

ü  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სადგომის მოწყობილობა-დანადგარების, ინვენტარის,  ტექნიკის გამოყენება;

ü  დასაკლავი პირუტყვის ტრანსპორტირება;

ü  პირუტყვის  დაკ­ვლისწინა მომზადე­ბა.

 პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 • მოცულობა: 93.5 კრედიტი 
 • სავარაუდო ხანგრძლივობა:  17სასწავლო თვე 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

 

კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურებისას.

         სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებშიც:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება  განათლების და მეცნიერების მინისტროს მიერ  დადგენილი წესით;

  გ) სწავლის შედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით.

           არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.

              განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

                 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის  შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება  ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულების პრეროგატივაა. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც განსაზღვრულია 50% ან მეტი სწავლის შედეგების რეალურ სამუშაო გარემოში მიღწევა კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებით პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.