www.akhalcikhe.vet.ge
ახალციხის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა


ავტომობილისზეინკალი  III

1.     მისანიჭებელიკვალიფიკაცია 

ავტომობილისზეინკლისმესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

 

2.   საგანმანათლებლოპროგრამისმიზანი

ავტომობილის ზეინკლის პროფესიისმესამე საფეხურისპროგრამისმიზანია, მოამზადოსმესამესაფეხურის  ავტომობილის ზეინკალი, რომელსაცექნებამსფეროსსაფუძვლებისცოდნადაგააცნობიეროსრთულიამოცანებისშესასრულებლადაუცილებელნაბიჯები.შეისწავლოსსტაბილურგარემოშიგარკვეულიდამოუკიდებლობით დაეასრულოსწინასწარგანსაზღვრულიდავალებები,ძირითადიმეთოდების, ინსტრუმენტებისდამასალებისგამოყენებით. შეისწავლოს ავტომობილისტექნიკურმდგომარეობაზემოქმედიფაქტორებიდამისიცვლილებისმიზეზები, ავტომობილისშეკეთებისტექნოლოგიურიპროცესისძირითადიპრინციპებიდადებულებები, ავტომობილისცალკეულიაგრეგატებისადამექანიზმებისმუშაობისპრინციპებისთავისებურებები, მათიაწყობისტექნოლოგიურირუკები, ტექნოლოგიურიპირობებისმოთხოვნებიდაგამოყენებულიმოწყობილობა-დანადგარები; გამოყენებულისათადარიგოდეტალებისშემოწმებისმეთოდებიდამათიშეცვლისრესურსები; შეისწავლოს საზეინკლო სამუშაოები, სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება საბურღ და საფრეზ ჩარხებზე, ავტომობილის დეტალების და კვანძების შეერთება ჭანჭიკებით,ქანჩებით და მოქლონვით. გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები, რომ შეეძლოს მუშაობა ავტო.შემკეთებელ და ამწყობ საწარმოებში . ავტომობილების ტექნიკური მომსახურებისა და სერვისის ცენტრებში. ინდივიდიალურ საწარმოებში. მუშაობის პროცესში დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ კომპეტენციებს:

ძირითადი კომპეტენციები:

·        კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის

·        სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების

·        პრობლემის გადაჭრის

·        ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

·        ფიზიკური ამტანობა

·        სიფრთხილე

·        პასუხისმგებლობა

ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები:

·        ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების

·        სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა)

·        დეფექტების გამოვლენის

·        დემონტაჟის განხორციელების

·        აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის

·        მონტაჟის განხორციელების

·        სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების

·        შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების

სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას .

5. სასწავლო გეგმა

 

3.       საგანმანათლებლოპროგრამისშედეგი 

აცნობიერებსგართულებულიამოცანებისშესასრულებლადაუცილებელნაბიჯებს; იცისავტომობილისტექნიკურმდგომარეობაზემოქმედიფაქტორებიდამისიცვლილებისმიზეზები, ავტომობილისშეკეთებისტექნოლოგიურიპროცესისძირითადიპრინციპებიდადებულებები, ავტომობილისცალკეულიაგრეგატებისადამექანიზმებისმუშაობისპრინციპებისთავისებურებები, მათიაწყობისტექნოლოგიურირუკები, ტექნოლოგიურიპირობებისმოთხოვნებიდაგამოყენებულიმოწყობილობა-დანადგარები; გამოყენებულისათადარიგოდეტალებისშემოწმებისმეთოდებიდამათიშეცვლისრესურსები, ამავედროს, ტექნიკურიმომსახურებისრეგლამენტირებულისამუშაოებისშესრულებისპერიოდულობა; შრომისუსაფრთხოებისწესები.შეუძლიაგამოიყენოსსფეროსსპეციფიკისათვისდამახასიათებელიუნარებისფართოსპექტრი, შეაფასოსდავალებებისშესასრულებლადსხვადასხვამიდგომა, შეარჩიოსდამიუსადაგოსსათანადომეთოდები, ინსტრუმენტებიდამასალები. შეუძლიაავტომობილისდაშლილიაგრეგატებისადამექანიზმებისსათანადოკონტროლი, მათიტექნიკურიმდგომარეობისგანსაზღვრა, მომზადებადადამოუკიდაბლადაწყობატექნოლოგიურირუკებისდატექნიკურიპირობებისმოთხოვნებისშესაბამისად. აგრეთვეაღნიშნულისამუშაოებისშესასრულებლადსპეციალურიდანადგარებისადაინსტრუმენტებისოპტიმალურიგამოყენება.

4.   კრედიტებისრაოდენობა 

ავტომობილის  ზეინკლის მესამე  საფეხურისსაგანმანათლებლოპროგრამამოიცავს 60კრედიტს,რომლის40%ე.ი. 600სთ.ეთმობასასწავლოკომპონენტს,ხოლო60% ე.ი.900სთ. სასწავლო-საწარმოოპრაქტიკას. 1 კრედიტი- 25 საათ,  სწავლების ხანგრძლივობაა 41კვირა; კვირეული დატვირთვა შეადგენს 30 საათს.

 

5.     შეფასებისკრიტერიუმები-    შუალედურიშეფასებები (მიმდინარე და შუალედური გამოცდები); საბოლოო შეფასება -

დასკვნითიგამოცდა.